Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Πληροφοριοδότες (Whistleblowers)

Πληροφοριοδότες (Whistleblowers)

Θέμα: Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβιάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022» [Ν.6(Ι)/2022] όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τον περί της Προστασίας των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβιάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμο του 2024 [Ν. 13(Ι)/2024].

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 20 Ιανουαρίου του 2022 ψήφισε νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβιάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμο του 2022» [Ν.6(Ι)/2022](εφεξής «Νόμος»), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικότερα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/1937/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης».  Με την  υπό αναφορά νομοθεσία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 Φεβρουαρίου του 2022, σκοπείται η προστασία των εργαζομένων, τόσο στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στην κατοχή τους ή υπέπεσαν στην αντίληψή τους, εντός του εργασιακού χώρου, γνωστοί ως πληροφοριοδότες (“whistleblowers”), αναφορικά με παραβάσεις του ενωσιακού ή/και εθνικού δικαίου που αφορούν πράξεις διαφθοράς, οι οποίες καθορίζονται στον Νόμο. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, όλα τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικού τομέα, νοουμένου ότι ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους πενήντα (50), υποχρεούνται να καθιερώσουν εσωτερικούς διαύλους αναφοράς, πέραν από τους προβλεπόμενους στον οικείο νόμο εξωτερικούς διαύλους, κανάλια/μηχανισμούς λήψης «εσωτερικών αναφορών» δηλ. πληροφοριών/καταγγελιών που υποβάλλονται από υπαλλήλους για ενδεχόμενες παραβάσεις που διαπράττονται εντός του εργασιακού πλαισίου και να θεσπίσουν διαδικασίες, μέσω των οποίων θα παραλαμβάνονται και θα παρακολουθούνται τέτοιες καταγγελίες. 

Κατ’ επιταγήν του πιο πάνω νόμου, ως Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει ορισθεί η κ. Κρυστάλλω Αργυρίδου, Ανώτερη Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

Η εν λόγω λειτουργός είναι επιφορτισμένη με την παραλαβή και την επιμελή παρακολούθηση της εξέλιξης της αναφοράς, η οποία δύναται να υποβληθεί γραπτώς ή προφορικώς, επωνύμως ή ανωνύμως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και/ή μέσω τηλεφωνικής γραμμής, με αριθμό 97723723, τα οποία θα χειρίζεται αποκλειστικά η ίδια, καθώς και τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου προς αποτροπή οποιωνδήποτε αντιποίνων ή εκδικητικής ενέργειας εναντίον των πληροφοριοδοτών.