Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων»

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, στα πλαίσια των εξαγγελθέντων στόχων της Προέδρου της Βουλής κ. Αννίτας Δημητρίου, από τη φετινή χρονιά θα παράσχει την ευκαιρία σε προπτυχιακούς φοιτητές και νέους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων» κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων, αλλά και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η εξοικείωση των νέων με τις εργασίες του νομοθετικού σώματος, η διεύρυνση των γνώσεών τους γύρω από το κοινοβουλευτικό γίγνεσθαι και τις αξίες της δημοκρατίας και γενικά η προετοιμασία τους, ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες μέσω της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σχέσεων Βουλής - πολιτών. 

Πρακτική άσκηση για προπτυχιακούς φοιτητές

•    Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση: Δεκαπέντε (15) κατά έτος.
Νοείται ότι, σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, η επιλογή θα γίνεται βάσει των αναγκών και των δυνατοτήτων των υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, λαμβανομένων υπόψη της σχετικότητας του κλάδου σπουδών του υποψηφίου, του χρόνου υποβολής του αιτήματος για πρακτική άσκηση και της προσωπικής δήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου που περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

•    Περίοδος και διάρκεια πρακτικής άσκησης: Ιούνιος - Ιούλιος [διάρκεια δύο (2) μήνες].

•    Απαιτούμενο επισυναπτόμενο με την αίτηση αποδεικτικό στοιχείο υποψηφίων:

-    Βεβαίωση συμπλήρωσης των δύο (2) πρώτων τουλάχιστον ετών των σπουδών τους σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία σε κλάδο συναφή με τις εξουσίες της Βουλής και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της.


Πρακτική άσκηση για πτυχιούχους

Πληροφορίες για την πρακτική άσκηση πτυχιούχων θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών/πτυχιούχων στη Βουλή των Αντιπροσώπων

•    Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος για πρακτική άσκηση των φοιτητών έχει καθορισθεί η 1η Ιουνίου 2022. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε φοιτητής επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στη Βουλή μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση μέχρι τις 12 Μαΐου 2022

•    Η αίτηση και η απαιτούμενη βεβαίωση συμπλήρωσης των δύο (2) πρώτων τουλάχιστον ετών των σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία σε κλάδο συναφή με τις εξουσίες της Βουλής και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της αποστέλλονται σαρωμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  . 

•    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Παναγιώτα Χατζησίμου, Ανώτερη Λειτουργό Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22407338) ή τον κ. Αντρέα Παπαγιάννη, Λειτουργό Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων Α΄ (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22407187) ή την κ. Ηλέκτρα Καραγιάννη, Ανώτερη Στενογράφο Βουλής (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22407292) ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] .