Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων»

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής κ. Αννίτας Δημητρίου, από τον Ιούνιο του 2022 παρέχει την ευκαιρία σε ελληνόφωνους προπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου και του εξωτερικού να συμμετέχουν  στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων» κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων, αλλά και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η εξοικείωση των νέων με τις εργασίες του νομοθετικού σώματος, η διεύρυνση των γνώσεών τους γύρω από το κοινοβουλευτικό γίγνεσθαι και τις αξίες της δημοκρατίας και γενικά η προετοιμασία τους, ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες μέσω της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σχέσεων Βουλής των Αντιπροσώπων-πολιτών. 

Πρακτική άσκηση για προπτυχιακούς φοιτητές

•    Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση: Είκοσι δύο (22) κατά έτος.
Νοείται ότι, σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, η επιλογή θα γίνεται βάσει των αναγκών και των δυνατοτήτων των υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, λαμβανομένων υπόψη της σχετικότητας του κλάδου σπουδών του υποψηφίου, του χρόνου υποβολής του αιτήματος για πρακτική άσκηση και της προσωπικής δήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου που περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

•    Περίοδος και διάρκεια πρακτικής άσκησης: Ιούνιος - Ιούλιος [διάρκεια δύο (2) μήνες].

•    Απαιτούμενο επισυναπτόμενο με την αίτηση αποδεικτικό στοιχείο υποψηφίων:

-    Βεβαίωση συμπλήρωσης των δύο (2) πρώτων τουλάχιστον ετών των σπουδών τους σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία σε κλάδο συναφή με τις εξουσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της.

Πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στη Βουλή των Αντιπροσώπων:

•    Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος για πρακτική άσκηση των φοιτητών έχει καθορισθεί η 6η Ιουνίου 2023. Ως εκ τούτου, ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων» μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση μέχρι τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2023

•     Η αίτηση και η απαιτούμενη βεβαίωση συμπλήρωσης των δύο (2) πρώτων τουλάχιστον ετών των σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία σε κλάδο συναφή με τις εξουσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της αποστέλλονται σαρωμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  . 

Σας ενημερώνουμε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει αποφασίσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Έργο Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο οποίο συμμετέχουν τα εξής ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρουꓽ Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πανεπιστήμιο Frederick, Πανεπιστήμιο Uclan Cyprus.

Ως εκ τούτου, προτρέπουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πιο πάνω πρόγραμμα και φοιτούν στα πιο πάνω πανεπιστήμια να υποβάλουν αίτηση για την τοποθέτησή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εν λόγω προγράμματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://2beconnected.ucy.ac.cy/2BC/Login.aspx, με σκοπό να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που αυτό προσφέρει. 

Η ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Έργο Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας» έχει αναρτηθεί και θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσιακή Μονάδα Υποστήριξης του προγράμματος [κ. Παναγιώτα Χατζησίμου, Ανώτερη Λειτουργό Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22407338), κ. Αντρέα Παπαγιάννη, Λειτουργό Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων Α΄ (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22407187), κ. Σωτηρία Πρωτογήρου, Λειτουργό Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22407182), κ. Ηλέκτρα Καραγιάννη, Ανώτερη Στενογράφο Βουλής (τηλέφωνο επικοινωνίαςꓽ 22407292) ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] .