Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Ζ. Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής

Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής παρέχει την απαιτούμενη τεχνοκρατική στήριξη στο έργο που επιτελεί η Βουλή των Αντιπροσώπων ως ένα εθνικό κοινοβούλιο κράτους μέλους της ΕΕ, με όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που αυτό συνεπάγεται. Ειδικότερα, η Υπηρεσία ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την παροχή τεχνοκρατικής στήριξης στο έργο της Βουλής σε σχέση με:
 
το νομοθετικό έργο της Βουλής σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα (ετοιμασία σημειωμάτων για την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, εξέταση συμβατότητας κ.α.)
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την παρακολούθηση, εκ μέρους της Βουλής, της πορείας υλοποίησης υποχρεώσεων για εναρμόνιση με το συνεχώς παραγόμενο νέο ευρωπαϊκό κεκτημένο
το έργο της Βουλής γενικά σε σχέση με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και ειδικότερα όσον αφορά τον πολιτικό διάλογο μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συνθήκη της Λισαβόνας αναφορικά με τον αναβαθμισμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων.
τις διακοινοβουλευτικές δραστηριότητες για ευρωπαϊκά θέματα (π.χ. COSAC, Europol, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, Eurojust, Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) κ.α.)
την ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα εθνικά κοινοβούλια και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μεταξύ άλλων και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών ΙΡΕΧ
την επικοινωνία με τον πολίτη για θέματα ΕΕ
 
Περαιτέρω, η Υπηρεσία έχει το καθήκον ετοιμασίας επιστημονικών μελετών και παροχής κάθε είδους τεχνοκρατικής στήριξης στον τομέα του ευρωπαϊκού κεκτημένου ή των ευρωπαϊκών υποθέσεων γενικότερα.