Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Στατιστικά στοιχεία

* Σημειώνεται ότι ο μειωμένος αριθμός των επισκεπτών τα τελευταία χρόνια οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν συνεπεία της πανδημίας COVID-19.