ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΚΣΣΕ η Έκθεση του βουλευτή κ. Γιώργου Λουκαΐδη για τη Μάλτα - 23/06/2022

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΚΣΣΕ η Έκθεση του βουλευτή κ. Γιώργου Λουκαΐδη για τη Μάλτα - 23/06/2022

Στα πλαίσια των εργασιών του 3ου Μέρους της Συνόδου 2022 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ο βουλευτής κ. Γιώργος Λουκαΐδης, Εισηγητής της Επιτροπής Παρακολούθησης της Συνέλευσης για την τήρηση των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων της Μάλτας έναντι του Συμβουλίου της Ευρώπης, παρουσίασε σήμερα σχετική έκθεση και ψήφισμά του, τo οποίo εγκρίθηκε ομόφωνα. 

Στην έκθεση και το ψήφισμα, γίνεται αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα, επισημαίνονται οι κύριες προκλήσεις που παραμένουν και διατυπώνονται συστάσεις για την καλύτερη αντιμετώπισής τους. 

Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Λουκαΐδης ανέφερε ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, διάφορες κρίσεις έχουν αναδείξει δομικές και άλλες συστημικές αδυναμίες στη χώρα, που υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, το κράτος δικαίου και τη διάκριση των εξουσιών. Πρόσθετα, αναφέρθηκε στην έντονη ανησυχία της Συνέλευσης σχετικά με τα ευρήματα της  ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής όσον αφορά την κουλτούρα ατιμωρησίας και θεσμικής «ομερτά» που επικρατεί στη χώρα. Η Συνέλευση, υπογράμμισε, καλεί τις αρχές της Μάλτας όπως ανταποκριθούν πλήρως στις ανησυχίες και εισηγήσεις της εν λόγω επιτροπής. Από την άλλη, καλωσόρισε με ικανοποίηση το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι αρχές της Μάλτας έχουν προβεί σε διορθωτικά μέτρα, υιοθετώντας σειρά μεταρρυθμίσεων προς αντιμετώπιση των πιο πάνω ελλείψεων.

Χαιρετίζοντας τα μέτρα αυτά, ο κ. Λουκαΐδης υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας, ώστε να ολοκληρωθεί η θεσμική μεταρρύθμιση και να τεθούν σε λειτουργία τα απαραίτητα δημοκρατικά αντίβαρα. Έκανε δε ειδική αναφορά στη σύσταση της Συνταγματικής Συνέλευσης προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ο κ. Λουκαΐδης, το Κοινοβούλιο της Μάλτας θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να παράγει απρόσκοπτα νομοθετικό έργο και να ασκεί αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο,  μια απαίτηση άλλωστε που συμμερίζονται όλα τα κόμματα και η κοινωνία ευρύτερα. Η αναβάθμιση του Κοινοβουλίου, πρόσθεσε, θα συμβάλει επίσης στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων, δυο διαχρονικά προβλήματα που βλάπτουν τους θεσμούς και την κοινωνία της Μάλτας. 

Στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, o Κύπριος Εισηγητής σημειώνει στην έκθεση και το ψήφισμά του, το πολύ ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο, που προάγει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων. Την ίδια στιγμή, επισημαίνει σοβαρά ελλείμματα σε θέματα ισότητας των φύλων, ενώ, όπως ανέφερε, το περιοριστικό πλαίσιο που ρυθμίζει το δικαίωμα στην άμβλωση θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ως αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Τέλος, ο κ. Λουκαΐδης επισήμανε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος. Τα κράτη της πρώτης γραμμής στη Μεσόγειο, υπογράμμισε, θα πρέπει, αφενός, να στηριχθούν έμπρακτα από τους ευρωπαίους εταίρους, στη βάση της αλληλεγγύης και, αφετέρου, να προσεγγίζουν το μεταναστευτικό ζήτημα σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, με πρώτιστο μέλημά τους τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιοπρέπεια των προσφύγων και μεταναστών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022