RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Τμήμα Τρίτον-Νομοθετικόν 'Εργον

Κεφάλαιον Α΄ Διαδικασία εν Σχέσει προς Νομοσχέδια και Προτάσεις Νόμου

Αιτιολογική έκθεσις

Παν νομοσχέδιον και πάσα πρότασις νόμου δέον όπως συνοδεύωνται υπό επεξηγηματικής εκθέσεως των αιτίων και λόγων (εις τον παρόντα Κανονισμόν αναφερομένης ως “αιτιολογικής έκθεσις”).

Διαδικασία καταθέσεως προτάσεως νόμου.

Οιοσδήποτε Βουλευτής προτιθέμενος όπως υποβάλη πρότασιν νόμου δέον όπως παραδίδη εις τον Πρόεδρον, προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως καθ΄ ην επιθυμεί κατάθεσιν της προτάσεως, αντίγραφον της προτάσεως νόμου και της αιτιολογικής εκθέσεως.

Δημοσίευσις νομοσχεδίου και προτάσεως νόμου εις την Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

51. Αι προτάσεις νόμου και τα νομοσχέδια κατατίθενται εις την Βουλήν κατά την διάρκειαν συνεδριάσεως αυτής και δημοσιεύονται το ταχύτερον εις την Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αντίγραφα πάσης προτάσεως νόμου και παντός νομοσχεδίου διανέμονται εις έναν έκαστον των Βουλευτών το ταχύτερον δυνατόν από της καταθέσεώς των.

Ανάγνωσις εκθέσεως της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

52. Η έκθεσις της αρμοδίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς ην παρεπέμφθη νομοσχέδιον ή πρότασις νόμου αναγινώσκεται από του βήματος της Βουλής υπό του Προέδρου της τοιαύτης Επιτροπής ή τούτου απουσιάζοντος υπό του αναπληρούντος τούτον.

Διαδικασία συζητήσεως και ψηφίσεως νομοσχεδίου/ προτάσεως νόμου.

53. Μετά την ανάγνωσιν της εκθέσεως ακολουθεί η κατ΄ αρχήν συζήτησις του νομοσχεδίου ή της προτάσεως νόμου και μετά ταύτην η ανάγνωσις, συζήτησις και ψήφισις αυτού ή αυτής κατ΄ άρθρον και εις το σύνολον.

Διαδικασία καταθέσεως τροπολογιών.

54. Πάσα τροπολογία προτεινομένη υπό Βουλευτού κατατίθεται παρά τω Προέδρω κατά το δυνατόν προ της ενάρξεως της κατ΄ άρθρον συζητήσεως του νομοσχεδίου ή της προτάσεως νόμου, τη αδεία δε του Προέδρου κατά την διάρκειαν της τοιαύτης συζητήσεως.

Γραπτή και προφορική πρότασις διά τροπολογίαν.

55. Πάσα τροπολογία παραδίδεται γραπτή εις το Προεδρείον και διανέμεται εις τους Βουλευτάς. Προφορική πρότασις διά τροπολογίαν δύναται να γίνη μόνον κατόπιν αδείας του Προέδρου.

Συζήτησις και ψήφισις τροπολογίας και υποτροπολογίας.

56. Αι τροπολογίαι συζητούνται και τίθενται εις ψηφοφορίαν προ του κυρίου ζητήματος, αι δε υποτροπολογίαι προ των τροπολογιών. Η τάξις καθ΄ ην αι τροπολογίαι πρέπει να τεθώσιν εις ψηφοφορίαν προτείνεται υπό του Προέδρου, εν περιπτώσει δε ενστάσεως αποφασίζει η Βουλή.

Τροπολογίαι αναφορικά με αριθμητικά σφάλματα και γλωσσικάς ή γραμματικάς βελτιώσεις.

57. Μετά την κατ΄ άρθρον ανάγνωσιν και συζήτησιν και αφού ο Πρόεδρος αποφασίση δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού ότι η συζήτησις συνεπληρώθη, ουδεμία πρότασις τροπολογίας δύναται να γίνη ειμή μόνον όσον αφορά εις διορθώσεις αριθμητικών σφαλμάτων ή τροποποιήσεις σκοπούσας αποκλειστικώς εις γλωσσικάς ή γραμματικάς βελτιώσεις του κειμένου μη μεταβαλλούσας την έννοιαν αυτού.

Τροπολογίαι περιέχουσαι φράσεις απρεπείς.

58. Ο Πρόεδρος δικαιούται όπως μη επιτρέψη την ανάπτυξιν προτάσεως τροπολογιών ή προσθέτων άρθρων συντεταγμένων διά φράσεων απρεπών, δύναται δε και να αρνηθή να θέση ταύτας εις ψηφοφορίαν. Επιμένοντος του Βουλευτού ο Πρόεδρος θέτει το θέμα εις την Βουλήν ήτις και αποφασίζει επί του ζητήματος άνευ συζητήσεως.

Τελική ανάγνωσις νομοσχεδίου ή προτάσεως νόμου και ψήφισις αυτών.

59. Μετά τον κατά τας ανωτέρω διατάξεις τερματισμόν της κατ΄ άρθρον συζητήσεως νομοσχεδίου ή προτάσεως νόμου, η Βουλή, εκτός εάν άλλως ήθελεν αποφασίσει, χωρεί εις την τελικήν ανάγνωσιν του νομοσχεδίου ή της προτάσεως νόμου διά της αναγνώσεως του τίτλου μόνον και την εις το σύνολον ψήφισιν τούτων.

Δικαιολόγησις αρνητικής ψήφου ή αποχής.

60. Μετά την ψήφισιν οιασδήποτε προτάσεως νόμου ουδείς Βουλευτής δύναται να αγορεύση επί του θέματος ειμή μόνον εν περιπτώσει αρνητικής ψήφου ή αποχής και μόνον προς τον σκοπόν όπως εξηγήση τους λόγους της τοιαύτης αποχής ή αρνητικής ψήφου του.

Κοινοποίησις ψηφισθέντος νόμου προς τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας.

61. Μετά την ψήφισιν οιασδήποτε προτάσεως νόμου ή νομοσχεδίου ο Πρόεδρος κοινοποιεί τον τοιούτον νόμον προς τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας επί τω σκοπώ εκδόσεως τούτου διά δημοσιεύσεως εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Απόφασις Βουλής επί αναπομπής νόμου ή προϋπολογισμού.

62. Εν περιπτώσει αναπομπής οιουδήποτε νόμου ο Πρόεδρος κοινοποιεί τούτο εντός 3 ημερών προς άπαντας τους Βουλευτάς, η δε Βουλή αποφασίζει επί του αναπεμφθέντος θέματος εντός 15 ημερών από της αναπομπής, εν περιπτώσει δε αναπομπής του προϋπολογισμού συμφώνως τη δευτέρα παραγράφω του Άρθρου 51 του Συντάγματος, η Βουλή αποφασίζει επί του αναπεμφθέντος θέματος εντός 30 ημερών από της αναπομπής.

 

Κεφάλαιον Β΄ Διαδικασία εν Σχέσει προς Δευτερογενή Νομοθεσίαν, Δημόσια 'Εγγραφα και Αναφοράς

Παραπομπή Κανονισμών εις Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν.

63. Κανονισμοί εκδιδόμενοι και κατατιθέμενοι εις την Βουλήν δυνάμει των οικείων νόμων παραπέμπονται υπό του Προέδρου άμα τη καταθέσει των εις την αρμοδίαν Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν.

Μελέτη και ετοιμασία εκθέσεως επί κανονισμών υπό Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

64. Η αρμοδία Κοινοβουλευτική Επιτροπή χωρεί το ταχύτερον εις την μελέτην των κανονισμών και ετοιμάζει έκθεσιν επ΄ αυτών ακολουθουμένης κατά το δυνατόν της αυτής διαδικασίας ως και εις την περίπτωσιν νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμου.

Διαδικασία εγκρίσεως των κανονισμών.

65. Η εν τη Βουλή συζήτησις επί των Κανονισμών και της εκθέσεως της αρμοδίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η επ΄ αυτών συζήτησις προτάσεως διά τροπολογίας και η επ΄ αυτών ψηφοφορία ακολουθεί κατά το δυνατόν τας περί νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμου διατάξεις του Κανονισμού.

Κατάθεσις δημοσίων εγγράφων και αναφορών.

66. Δημόσια έγγραφα ή αναφοραί κανονικώς κατατιθέμεναι εις την Βουλήν παραπέμπονται ωσαύτως εις την αρμοδίαν Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν ήτις αφού μελετήσει ταύτα αναφέρει το πόρισμά της ή τυχόν παρατηρήσεις της προς την Βουλήν.

 

Κεφάλαιον Γ΄ Πρακτικά και Αρχείον

Δακτυλογράφησις και έλεγχος πρακτικών Βουλής.

67. Τα πρακτικά εκάστης συνεδριάσεως δακτυλογραφούνται εντός 3 ημερών από της σχετικής συνεδρίας και ευρίσκονται εις την διάθεσιν των Βουλευτών προς τον σκοπόν ελέγχου του κειμένου της αγορεύσεώς των.

Αντίρρησις κατά των πρακτικών.

68. Αντίρρησις κατά των πρακτικών συνεδριάσεων της Βουλής δύναται να γίνη υπό του Βουλευτού είτε γραπτώς αποστελλομένη προς τον Πρόεδρον της σχετικής συνεδριάσεως είτε προφορικώς κατά την αμέσως επομένην συνεδρίασιν, η δε Βουλή δύναται να αποφασίση την ανάλογον διόρθωσιν των πρακτικών.

Δημοσίευσις και διανομή πρακτικών εις Βουλευτάς.

69. Τα πρακτικά των εν τη Βουλή συνεδριάσεων εκτυπούνται, δημοσιεύονται και διανέμονται εις τους Βουλευτάς.

Eπίσημα πρακτικά Βουλής και τήρησίς των εις αρχείον.

70. Τα επίσημα πρακτικά της Βουλής υπογράφονται υπό του Προέδρου ή του Προεδρεύσαντος της οικείας συνεδριάσεως και τηρούνται εις αρχείον της Βουλής.

Επιθεώρησις πρακτικών υπό Βουλευτών.

71. Οι Βουλευταί έχουσι το δικαίωμα να επιθεωρούν και να αναγινώσκωσι τα επίσημα πρακτικά και τα καταχωρηθέντα εις τα αρχεία έγγραφα και να λαμβάνωσι κεκυρωμένα αντίγραφα αυτών άνευ της καταβολής οιουδήποτε τέλους.


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2019
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS