RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Τμήμα Πρώτον-Οργάνωσις της Βουλής

Κεφάλαιον Α΄ Σύνοδος και Καταρτισμός της Βουλής

Πρόεδρος Βουλής κατά την πρώτην συνεδρίαν της πρώτης τακτικής συνόδου.

4. Κατά την πρώτην συνεδρίασιν της πρώτης τακτικής συνόδου της περιόδου της Βουλής την έδραν του Προέδρου καταλαμβάνει ο πρεσβύτερος των παρόντων Βουλευτών μέχρι της εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής.

Διαβεβαίωσις Βουλευτών.

5.-(1) Ο προεδρεύων της συνεδριάσεως ταύτης κηρύσσων την έναρξιν ταύτης καλεί τους εκλεγέντας Βουλευτάς όπως δώσουν εν τη Βουλή και προ της αναλήψεως των καθηκόντων των την υπό του ΄Αρθρου 69 του Συντάγματος προνοουμένην διαβεβαίωσιν.

(2) Βουλευτής απουσιάζων εκ της πρώτης συνεδριάσεως ή Βουλευτής εκλεγείς διαρκούσης της περιόδου δίδει, προ της αναλήψεως των καθηκόντων του, την υπό του ΄Αρθρου 69 του Συντάγματος προνοουμένην διαβεβαίωσιν.

Εκλογή Προέδρου Βουλής.

6. Μετά την διαβεβαίωσιν των Βουλευτών λαμβάνει χώραν η εκλογή του Προέδρου της Βουλής, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ΄Αρθρου 72 του Συντάγματος.

Ανάληψις θέσεως υπό Γραμματέων και Κοσμητόρων.

7. Οι υπό του Προέδρου διοριζόμενοι μετά την εκλογήν του Γραμματείς και Κοσμήτορες της Βουλής λαμβάνουν τας θέσεις των κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου.

 

'Εκτακτος Σύνοδος της Βουλής

Σύγκλησις Εκτάκτου Συνόδου.

7Α.-(1) Η Βουλή συγκαλείται εις έκτακτον σύνοδον τη εγγράφω αιτήσει δέκα Βουλευτών απευθυνομένην προς τον Πρόεδρον. Οι αιτούντες την σύγκλησιν εκτάκτου συνόδου Βουλευταί αναφέρουν εν τη αιτήσει των το προς συζήτησιν θέμα και τους λόγους εν συνόψει διά τους οποίους θα έδει να συγκληθή η έκτακτος σύνοδος της Βουλής, υπογράφουσι δε ταύτην αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν το πληρεξουσιοδοτούν έγγραφον επισυνάπτεται τη αιτήσει.

(2) ΄Αμα τη λήψει της αιτήσεως ο Πρόεδρος άνευ υπαιτίου βραδύτητος και εν πάση περιπτώσει εντός πέντε ημερών από της λήψεως της τοιαύτης αιτήσεως ορίζει την ούτω ζητηθείσαν σύνοδον της Βουλής και την πρώτην συνεδρίαν αυτής ήτις δεν δύναται να απέχη πέραν των οκτώ ημερών εν συνόλω από της ημερομηνίας λήψεως της ως προείρηται αιτήσεως. Κατά τον υπό του Προέδρου καθορισμόν της ειρημένης συνεδρίας γνωστοποιείται συγχρόνως εις τους Βουλευτάς το περιεχόμενον της αιτήσεως των αιτούντων την σύγκλησιν εκτάκτου συνόδου. 

(3) Ευθύς ως η Βουλή συνέλθει κατά την υπό του Προέδρου ορισθείσαν ημέραν και ώραν αποφασίζει επί του προτεινομένου προς συζήτησιν θέματος. Εις ην περίπτωσιν η Βουλή ήθελεν εγκρίνει την εγγραφήν του προταθέντος προς συζήτησιν θέματος η συζήτησις αυτού δύναται να γίνει αμέσως ή εις ετέραν συνεδρίασιν ως ήθελεν αποφασισθή υπό της Βουλής.

 

Κεφάλαιον Β΄ Αρμοδιότητες Προέδρου, Γραμματέων και Κοσμητόρων

Αρμοδιότητες Προέδρου Βουλής.

8.-(1) Ο Πρόεδρος ασκεί τας αρμοδιότητας τας οποίας του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα, ο Κανονισμός και οι Νόμοι.

(2) Ο Πρόεδρος -
(α) διατηρεί την τάξιν κατά τας συνεδριάσεις της Βουλής, επιβάλλει την τήρησιν του Κανονισμού, διευθύνει την συζήτησιν εντός των ορίων του Κανονισμού, θέτει εις ψηφοφορίαν τα ζητήματα, αναγγέλλει το αποτέλεσμα, διερμηνεύει τα αισθήματα της Βουλής και γενικώς μεριμνά διά την ομαλήν διεξαγωγήν των εργασιών της Βουλής,

(β) αγορεύει από της έδρας του οσάκις συζητήται θέμα σχετιζόμενον προς τον Κανονισμόν ή διά να εξηγήση εις ποίαν θέσιν ευρίσκεται το ζήτημα ή διά να παράσχη τας αναγκαίας πληροφορίας ή διά να επαναγάγη εις το θέμα της συζητήσεως τους αγορεύοντας ή τους παρεκτρεπομένους εις την τάξιν,

(γ) διορίζει και επιβλέπει τους Γραμματείς και Κοσμήτορας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των,

(δ) προΐσταται των υπηρεσιών της Βουλής και εντέλλεται τας εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού της Βουλής δαπάνας

(ε) αντιπροσωπεύει την Βουλήν εις τας επισήμους εκδηλώσεις εντός και εκτός της Βουλής ως και εις τας επισήμους τελετάς και δεξιώσεις τόσον κατά την διάρκειαν των εργασιών της Βουλής όσον και μετά την λήξιν της συνόδου

(στ) απευθύνεται εκ μέρους της Βουλής προς τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας και τους λοιπούς αξιωματούχους της Πολιτείας.

(3) Σε περίπτωση που –
(α) βουλευτής παραλείπει να υποβάλει δήλωση περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τη δήλωση και τον έλεγχο της περιουσίας βουλευτή• ή
(β) βουλευτής έχει άμεσο ή έμμεσο ή συγκαλυμμένο περιουσιακό όφελος το οποίο δεν έχει περιληφθεί στη δήλωση περιουσιακών του στοιχείων• ή
(γ) έχουν περιληφθεί στη δήλωση βουλευτή αναληθή στοιχεία• ή
(δ) από την αμέσως προηγούμενη δήλωση υπάρχει διαφοροποίηση της περιουσίας του βουλευτή ή του /της συζύγου του ή των ανηλίκων τέκνων του, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση της συγκεκριμένης διαφοροποίησης,
Ο Πρόεδρος απευθύνει σε αυτόν γραπτή παρατήρηση , παρέχοντας στο βουλευτή τη δυνατότητα να ακουστεί, και αποφασίζει τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.».

Αρμοδιότητες Γραμματέων.

9. Οι Γραμματείς βοηθούν τον Πρόεδρον εις την διεύθυνσιν των συνεδριάσεων της Βουλής, αναγινώσκουν εις την Βουλήν παν έγγραφον του οποίου η ανάγνωσις κρίνεται αναγκαία υπό του Προέδρου, σημειούν κατά σειράν τα ονόματα των ζητούντων τον λόγον Βουλευτών, βοηθούν τον Πρόεδρον εις τας ψηφοφορίας και καταγράφουν τας γενομένας αποφάσεις.

Αρμοδιότητες Κοσμητόρων.

10. Οι Κοσμήτορες βοηθούν τον Πρόεδρον εις την τήρησιν της τάξεως εν τη Βουλή και μεριμνούν περί της εκτελέσεως πάσης εντολής του Προέδρου ιδία αφορώσης εις την τήρησιν της τάξεως κατά τας συνεδριάσεις.

 

Κεφάλαιον Γ΄ Ημερήσια Διάταξη

Περιεχόμενον ημερησίας διατάξεως.

11. Η συμφώνως προς το Σύνταγμα καταρτιζομένη ημερησία διάταξις περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια-

(α) Κεφάλαιον Πρώτον: Νομοθετική εργασία. 

(β) Κεφάλαιον Δεύτερον: Κατάθεσις νομοσχεδίων και εγγράφων. 

(γ) Κεφάλαιον Τρίτον: Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 

(δ) Κεφάλαιον Τέταρτον: Θέματα εγγραφέντα προς συζήτησιν.

 

Κεφάλαιον Δ΄ Βουλευταί

Επιτροπή Τηρήσεως Κανονισμού.

12. Διά τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

Ερμηνεία.

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπήν την καθιδρυομένην δυνάμει του Κανονισμού 16 του παρόντος Κανονισμού,

«καθωρισμένη ημερομηνία» σημαίνει την τελευταίαν ημέραν εκάστου μηνός και εάν αύτη είναι Κυριακή ή αργία την αμέσως επομένην.

Συμμετοχή Βουλευτού εις εργασίας Βουλής και Επιτροπών.

13. Οι Βουλευταί υποχρεούνται όπως συμμετέχουν εις τας συνεδριάσεις και τας εργασίας της Βουλής όπως επίσης και πάσης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της οποίας είναι μέλη, δικαιούνται δε να παρίστανται και λαμβάνουν μέρος άνευ ψήφου εις τας συνεδριάσεις οιασδήποτε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της οποίας δεν είναι μέλη.

14. Η παρουσία Βουλευτών εις τας συνεδριάσεις της Βουλής διαπιστούται υπό του Γραμματέως της Βουλής, η δε παρουσία εις συνεδρίασιν Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εκ Μητρώου τηρουμένου διά τας συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών υπό του Γραμματέως των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και υπογραφομένου υπό του Προέδρου της οικείας Επιτροπής μετά το πέρας της συνεδριάσεως.

Απουσία Βουλευτών άνευ ευλόγου αιτίας.

15.-(1) Πας Βουλευτής όστις απουσιάζει άνευ ευλόγου αιτίας εκ τριών συνεχών συνεδριάσεων της Βουλής ή εκ τεσσάρων συνεχών συνεδριάσεων της αυτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της οποίας είναι μέλος, εκπίπτει του δικαιώματος λήψεως του μηνιαίου επιδόματος παραστάσεως.

(2) Πας Βουλευτής όστις απουσιάζει άνευ ευλόγου αιτίας εκ δύο συνεχών συνεδριάσεων της Βουλής ή εκ τριών συνεχών συνεδριάσεων της αυτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της οποίας είναι μέλος, εκπίπτει του δικαιώματος λήψεως του ημίσεος του μηνιαίου επιδόματος παραστάσεως.

Πας Βουλευτής όστις απουσιάζει άνευ ευλόγου αιτίας εκ δύο συνεχών συνεδριάσεων της αυτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της οποίας είναι μέλος, εκπίπτει του δικαιώματος λήψεως του ενός τρίτου του μηνιαίου επιδόματος παραστάσεως.

Επιτροπή Τηρήσεως Κανονισμού.

16. -(1) Καθιδρύεται Επιτροπή, αποτελουμένη εκ του Προέδρου ως Προέδρου και ετέρων τριών Μελών διοριζομένων υπό της Επιτροπής Επιλογής, ήτις συνεδριάζει άπαξ του μηνός και εις καθωρισμένην ημερομηνίαν προς εξέτασιν των απουσιών Βουλευτών εκ των συνεδριάσεων της Βουλής και των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και αποφαίνεται περί του δεδικαιολογημένου ή μη των τοιούτων απουσιών κατά την διάρκειαν του μηνός.

(2) Ο Πρόεδρος διαβιβάζει προς τον Υπουργόν των Οικονομικών τας αποφάσεις της Επιτροπής δι’ αποκοπήν του όλου ή μέρους του μηνιαίου επιδόματος παραστάσεως, αναλόγως της περιπτώσεως, των αδικαιολογήτως απουσιασάντων Βουλευτών. Η τοιαύτη αποκοπή πραγματοποιείται εκ του επιδόματος παραστάσεως του επομένου μηνός.

Ειδοποίησις Βουλευτού περί της απουσίας του.

17. -(1) Βουλευτής προτιθέμενος να απουσιάση εξ οιασδήποτε συνεδριάσεως κατά την διάρκειαν του μηνός οφείλει, κατά το δυνατόν, να πληροφορή εκ των προτέρων τον Πρόεδρον.

(2) Βουλευτής απουσιάσας εξ οιασδήποτε συνεδριάσεως κατά την διάρκειαν του μηνός υποβάλλει εις τον Πρόεδρον της Βουλής εγγράφως τους λόγους απουσίας αυτού προ της ορισθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως της Επιτροπής.

Οιοσδήποτε Βουλευτής ήθελεν απουσιάσει και δεν υποβάλει εγγράφως τους λόγους απουσίας αυτού θεωρείται ως απουσιάσας άνευ ευλόγου αιτίας, εκτός εάν ικανοποιήση την Επιτροπήν περί του αντιθέτου.

Εξέτασις δικαιολογητικών υπό Επιτροπής Τηρήσεως Κανονισμού.

18. Η Επιτροπή εξετάζει τα δικαιολογητικά δι’ εκάστην απουσίαν και αποφασίζει αναλόγως βασιζομένη επί των ακολούθων κριτηρίων: Κρίνεται δικαιολογημένη απουσία Βουλευτού διά λόγους υγείας αυτού ή λόγω θανάτου ή σοβαράς ασθενείας μέλους της οικογενείας του ή λόγω μεταβάσεως εις το εξωτερικόν δι’ οιονδήποτε δημόσιον σκοπόν ή δι’ οιονδήποτε ιδιωτικόν σκοπόν ή έτερον σκοπόν κρινόμενον ως εύλογον υπό της Επιτροπής: Νοείται ότι εις την περίπτωσιν μεταβάσεως εις το εξωτερικόν δι’ ιδιωτικούς λόγους η τοιαύτη μετάβασις θα είναι διά λογικήν υπό τας περιστάσεις χρονικήν περίοδον.

Κατάθεσις περικοπτομένου ποσού εις ειδικόν Ταμείον.

19. Παν ποσόν περικοπτόμενον δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου κατατίθεται εις ειδικόν Ταμείον υπό τον έλεγχον της Επιτροπής και διατίθεται δι’ ους σκοπούς η Βουλή ήθελε διά Κανονισμού αποφασίσει.


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2019
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS