RSS Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη παρουσίασε προσχέδιο Ψηφίσματος στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου της Κ.Σ. ΟΑΣΕ.

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη παρουσίασε προσχέδιο Ψηφίσματος στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου της Κ.Σ. ΟΑΣΕ.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας 26ης ετήσιας Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Κ.Σ. ΟΑΣΕ), ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας, παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοκρατίας και Ανθρωπιστικών Θεμάτων, Προσχέδιο Ψηφίσματος με θέμα «Ενδυναμώνοντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή του ΟΑΣΕ». Το Προσχέδιο Ψηφίσματος ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του κ. Χατζηγιάννη ως Εισηγητή της εν λόγω Επιτροπής και υιοθετήθηκε σε Ψήφισμα. Ως εκ τούτου, θα ενσωματωθεί στη Διακήρυξη της Κ.Σ. ΟΑΣΕ, που θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλειά της.

Βασικό θέμα του Ψηφίσματος αποτελεί η επαναβεβαίωση ότι η τήρηση των δεσμεύσεων της ανθρώπινης διάστασης, που έχουν αναλάβει τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ, αποτελεί θεμέλιο για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε ολόκληρη την περιοχή του ΟΑΣΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ψήφισμα υπενθυμίζει την έννοια της περιεκτικής ασφάλειας όπως αντικατοπτρίζεται σε βασικά έγγραφα του ΟΑΣΕ και υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφορούν νόμιμα όλα τα συμμετέχοντα κράτη του Οργανισμού.

Επιπλέον το εν λόγω Ψήφισμα αναφέρεται σε αριθμό θεμάτων που απασχολούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του ΟΑΣΕ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Αναφερόμενο στην επίκληση απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας ως κατ’ επίφαση αιτιολόγηση παραβιάσεων των δεσμεύσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ψήφισμα υπογραμμίζει ότι η κήρυξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία διάρκεια και έκταση, ενώ τονίζεται ότι ακόμα και στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν νοείται παρέκκλιση από κύριες δεσμεύσεις και κυρίως την απαγόρευση των βασανιστηρίων.

Όσον δε αφορά στο ζήτημα της θανατικής ποινής, το Ψήφισμα καλεί τα κράτη που τη διατηρούν να αναστείλουν την εφαρμογή της, ενώ εκφράζει ανησυχία λόγω συζητήσεων για επανεισαγωγή της σε κράτη όπου έχει ήδη καταργηθεί.

Εξάλλου, το Ψήφισμα καλεί τα συμμετέχοντα κράτη να τερματίσουν πρακτικές παρενόχλησης, φυλάκισης, κακομεταχείρισης και εξαφάνισης πολιτικά αντιφρονούντων, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και μελών της κοινωνίας των πολιτών, ενώ καλεί τα κράτη να παρέχουν πλήρη πρόσβαση για εποπτεία των συνθηκών που επικρατούν σε φυλακές. Επιπλέον εκφράζει, αφενός, αλληλεγγύη προς μέλη Κοινοβουλίων που βρίσκονται υπό κράτηση ή έχουν φυλακιστεί και, αφετέρου, ετοιμότητα για εποπτεία των συνθηκών, υπό τις οποίες κρατούνται, περιλαμβανομένου διαμέσου επιτόπιων επισκέψεων και τονίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης πρέπει να γίνεται σεβαστή.

Στο εν λόγω Ψήφισμα υπενθυμίζεται δε ότι τα συμμετέχοντα κράτη έχουν δεσμευθεί να διασφαλίσουν πολιτικό έλεγχο και να προωθήσουν νομοθετική εποπτεία των στρατιωτικών και των παραστρατιωτικών υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών ασφαλείας και των υπηρεσιών πληροφοριών τους.

Αναγνωρίζοντας δε τη δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών στην περιοχή του ΟΑΣΕ, το Ψήφισμα καλεί τα συμμετέχοντα κράτη να προωθήσουν πολιτικές ένταξης, ενώ εκφράζει ανησυχία για περιστατικά ξενοφοβίας, επιθετικού εθνικισμού, αντισημιτισμού και ρατσισμού, τονίζοντας τον ζωτικό ρόλο της ανεκτικότητας, της κατανόησης και της συνεργασίας, προς διατήρηση σταθερών δημοκρατικών κοινωνιών.

Την ίδια ώρα, το Ψήφισμα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοκρατίας και Ανθρωπιστικών θεμάτων της Κ.Σ. ΟΑΣΕ σημειώνει ότι τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού, τονίζοντας παράλληλα ότι συμμετέχοντα κράτη που διατηρούν επαφές με μειονότητες εκτός της διακιοδοσίας τους, περιλαμβανομένου διαμέσου της διεξαγωγής εκλογικών εκστρατειών, πρέπει να το πράττουν τηρώντας αυστηρά τις σχετικές αρχές του ΟΑΣΕ.

Σε ό,τι αφορά στην τρέχουσα προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, το Ψήφισμα, όπως διαμορφώθηκε και μέσω τροπολογιών ξένων αντιπροσωπειών, εκφράζει ανησυχία για την εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών μεταναστών, καθώς και για την παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών τους, ενώ προτρέπει τα κράτη να εξασφαλίσουν την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών στα κέντρα υποδοχής. Όσον δε αφορά στα δικαιώματα των εκτοπισμένων, τα κράτη καλούνται να εξεύρουν λύσεις για την ασφαλή επιστροφή, την ένταξη και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, όπως προβλέπονται από διεθνείς συνθήκες.

Το Ψήφισμα τονίζει, εξάλλου, ότι σε περιπτώσεις στρατιωτικής κατοχής εδάφους συμμετέχοντος κράτους από άλλο συμμετέχον κράτος, γεγονός το οποίο αποτελεί σε κάθε περίπτωση κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων που παραμένουν στις κατεχόμενες περιοχές, πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού.

Ταυτόχρονα, το Ψήφισμα προτρέπει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, για πρόληψη και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της κλοπής και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης.
Σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στο Ψήφισμα τονίζεται ότι η πολιτική συμμετοχή τους πρέπει να ενθαρρυνθεί, μέσω της διασφάλισης της προσβασιμότητας σε πληροφόρηση και σχετικές υποδομές.

Επιπλέον, το Ψήφισμα εφιστά προσοχή στην αυξημένη αστάθεια στην Μέση Ανατολή και την Βόρειο Αφρική και τονίζει ότι η μη αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων ασφαλείας, σύμφωνα με την έννοια της περιεκτικής ασφάλειας που προκρίνει ο ΟΑΣΕ και δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε συνεχιζόμενη αστάθεια στα σύνορα της περιοχής του ΟΑΣΕ και εξάπλωση μεταναστευτικών ροών και αποσταθεροποιητικών τάσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017
 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2017
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS